Καλλιθέα: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για εποχικούς υπαλλήλους στον «Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος»


Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ., 16 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»»

Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από Τρίτη 02 έως & Δευτέρα 08-11-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 01-11-2021
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. πρωτ. : -5900-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Αρμόδιος: Γεωργία Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410 (εσωτ.-1-)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», δεν υπάγεται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ «το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό».
  2. Την υπ’ αριθμ. 8/12-3-2021 (ΑΔΑ:6376ΟΛΨΦ-1ΕΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», με θέμα: «Αποστολή αιτήματος για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2021 με αντίτιμο».
  3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 40007/6-4-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με θέμα: Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος» Δήμου Καλλιθέας με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές,» προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
  4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 44866/15-6-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης εννιακοσίων εβδομήντα επτά (977) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου».
  5. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5901/01-11-2021 Βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
  6. Τις ανάγκες της Δ/νσης Άθλησης της υπηρεσίας μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας πλησίον γηπέδου beach volley), κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α’), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β’):

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από Τρίτη 02-11-2021 έως και Δευτέρα 08-11-2021, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»,
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17603, υπόψη κας Αλεξάνδρας Ιωσηφίδου ή κας Μαρίας Σακελλαροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2109598555, εσωτ.-1- & -2-).Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη