Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας


 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη:


Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021).

Την 61η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Α.Π. 40715/22-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη