Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας με τηλεδιάσκεψη


Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας με τηλεδιάσκεψη

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Καλλιθέα 25/2/2021

Δημοτικό Συμβούλιο                   Αρ. Πρωτ. 8690


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Λαμβάνοντας υπόψη:


Την με αρ. 426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


1. Συζήτηση για το νέο εκλογικό νόμο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.


ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


2. 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δ’ τριμήνου 2020.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


Απόφαση Ο.Ε. 36/2021 απολογιστικά στοιχεία δ τριμήνου 2020

4. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων μελών στην Εκτιμητική Επιτροπή -Καταλληλότητας του Δήμου.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ


5. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


6. 2η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2021.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


2η Ανακατανομή ΣΑΤΑ στο έτος 2021

7. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σκοπευτηρίου 1.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 132.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 82-84.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Τραπεζούντος 19-21.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


11. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημοσθένους 202.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


12. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 77.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


13. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ολυμπίας 1-3.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


14. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 44.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


15. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Κολοκοτρώνη 47.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


16. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λυκούργου 77-79.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ


17. Συγκρότηση Επιτροπής απόσυρσης οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


18. Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ


19. Ορισμός μελών επιτροπής 13ου Μαθητικού Φεστιβάλ.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


20. Απαλλαγή διδάκτρων των μελών των εργαστηρίων και Ομάδων Ερασιτεχνικής Δημιουργίας για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


21. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης, Α’ δόσης έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας.


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ


22. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (ΑΔΣ 522/2018 & 706/2018).


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος ΓεώργιοςPost a Comment

Νεότερη Παλαιότερη