Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Καλλιθέας - Προκήρυξη Δεξιού Ιεροψάλτου 
Προκήρυξη Δεξιού Ιεροψάλτου

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020 10:55

ὉἹερὸςΝαὸςἉγίουΝικολάουΚαλλιθέαςτῆςἹερᾶςἈρχιεπισκοπῆςἈθηνῶν, ἔχονταςὑπ’ ὄψητὶςδιατάξειςτῶνἄρθρων:

- 4 περίπτ. Ε καὶ 36, παράγρ. 6 τοῦ ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

- 176/2006 Κανονισμὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - ΦΕΚ. Α 268/19.12.2006 «Περί τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ τῆς Καταστάσεως αὐτῶν»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τὴν πλήρωση ὀργανικῆς θέσεως Πρωτοψάλτου (Δεξιοῦ Ἱεροψάλτου).

Οἱ ὑποψήφιοι πρέπει: α) Νὰ εἶναι Ἕλληνες πολίτες, Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, ἄνδρες, λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς θέσεως καὶ τῆς ἐνασχολήσεως των στὰ ἀναλόγια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ β) Νὰ ἔχουν ἐμπειρία Ἱεροψάλτου σὲ ἐνοριακοὺς Ναούς ἢ Ἱερὰ Προσκυνήματα.

Ἀπαιτούμενοι τίτλοι ἐκπαίδευσης:

-Ἀπολυτήριος τίτλος ἤ δίπλωμα ἤ πτυχίο οἰουδήποτε ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης ἢ ἄλλος ἰσότιμος τίτλος σχολικῆς μονάδας τοῦ ἐσωτερικοῦ ἢ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ

-Πτυχίο Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀναγνωρισμένου ᾨδείου τοῦ ἐσωτερικοῦ ἤ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, ὀφείλουν μέσα σὲ ἀποκλειστική προθεσμία εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς προκηρύξεως, νὰ ὑποβάλουν αἴτηση πρὸς τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο. Ἡ πλήρωση τῆς προαναφερομένης θέσεως θὰ πληρωθεῖ κατόπιν συνεδριάσεως καὶ εἰσηγήσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου πρὸς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν.


Ἐν Καλλιθέᾳ τῇ 9ῃ Ὀκτωβρίου 2020

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη